നെപ്പോട്ടിസമല്ല യോഗ്യത, മെറിറ്റിലാണ് ജെയ്ക് എത്തുന്നത്

രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഇല്ലാത്ത യുദ്ധമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നിർവചിച്ചത് മാവോയാണ്.യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുവാനായി അടർക്കളത്തിൽ പല തന്ത്രങ്ങളും യോദ്ധാക്കൾ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയും 'ധാർമികത' എന്നൊന്നിന് വല്ലാത്ത പ്രസക്തിയുണ്ട്. പുതുപ്പള്ളിയിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നത് നിലപാടുകളുടെ യുദ്ധത്തിന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിലപാടുകൾ ചർച്ചയാവരുതെന്ന് ബോധപൂർവ്വം…

Continue Readingനെപ്പോട്ടിസമല്ല യോഗ്യത, മെറിറ്റിലാണ് ജെയ്ക് എത്തുന്നത്